Screen Shot 2021-02-11 at 22.20.10.png

סיפורו של עומר ברדיו החברתי

אילי התארחה ברדיו החברתי שהוקדשה לסיפורו של עומר, שם גם העלתה את הבעיות שיש היום בטיפול במתמכרים, מה לדעתה צריך להשתנות, ואת החזון של המיזם "להאיר את עומר"