top of page
תמונת כותרת לפעילויות באתר להאיר את עומר.jpg

המרוץ "להאיר את עומר" 2022

פרויקט של המרוץ "להאיר את עומר" נערך בנובמבר-דצמבר 2022 (דצמבר הוא גם חודש המודעות הלאומי להתמודדות עם סמים ואלכוהול .(הפרויקט הקיף את שכבת י' בבתי הספר תיכוניים בגן-יבנה וכלל כ-400 תלמידים + הורים רבים. הועברו מערכי שעור, נערכו מפגשים, ובוצע מרוץ עממי מרהיב לסיכום הפרויקט. המשוב מהתלמידים ומההורים היה חיובי ביותר, והם ציינו שקיבלו מידע וכלים חשובים שיעזרו להם בשיקולים מול נושא השימוש בסמים ואלכוהול.

bottom of page