top of page

פרוייקט להאיר את עומר לבתי ספר תיכוניים

העלאת המודעות למחלת ההתמכרות ועידוד הספורט, לצמצום המעורבות עם סמים ואלכוהול

תמונת כותרת לפעילויות באתר להאיר את עומר.jpg

עיקרי הפרויקט

 • סיפורו של עומר ז"ל מוגש לתלמידים במפגש עם הוריו של עומר.

 • עיבוד הנושא בכיתות עם היועצות והמחנכות.

 • מפגש בין הוריו של עומר להורי התלמידים לקבלת כלים למניעה.

 • שיעורי ספורט ואימונים המוקדשים לעידוד וחיבור התלמידים למרוץ.

 • אירוע מסכם: מרוץ עממי של תלמידים והוריהם. עם מוסיקה, כיבוד, והופעות.

רציונל

 • מניעה של מתבגרים משימוש והתמכרות לאלכוהול וסמים ע"י רתימה רגשית.

 • העברת מידע וכלים להורים למניעת מעורבות ילדיהם באלכוהול וסמים.

 • עידוד עיסוק ספורטיבי כפעילות חיובית המונעת מעורבות עם אלכוהול וסמים.

אוכלוסיית היעד

 • בתי ספר תיכון (ט' עד י"ב).

 • הורים של תלמידי התיכון, ושל מתבגרים בכלל.

 • תושבי הרשות המקומית.

Picture19.jpg

עיקרי הפרויקט

 • סיפורו של עומר ז"ל מוגש לתלמידים במפגש עם הוריו של עומר.

 • עיבוד הנושא בכיתות עם היועצות והמחנכות.

 • מפגש בין הוריו של עומר להורי התלמידים לקבלת כלים למניעה.

 • שיעורי ספורט ואימונים המוקדשים לעידוד וחיבור התלמידים למרוץ.

 • אירוע מסכם: מרוץ עממי של תלמידים והוריהם. עם מוסיקה, כיבוד, והופעות.

תוכנית כללית

תיאור

תכנון מפורט עם לוחות זמנים. ניהול שוטף של ביצוע הפרויקט.

רתימת הצוות לפרויקט ויצירת אוירה בית ספרית תומכת לפרויקט.

סיפורו של עומר ז"ל, ושיתוף התלמידים במידע ותובנות בנושא.

סיפורו של עומר ז"ל, והצגת כלים למניעת מעורבות ילדים שלנו כיום

מערכי שעור לתלמידים בנושא. רתימת ההורים למפגש ולמרוץ.

אימון תלמידים לקראת המרוץ. ארגון וניהול יום המרוץ.

המבצעים

״להאיר את עומר״ + צוות בית הספר

״להאיר את עומר״

״להאיר את עומר״

״להאיר את עומר״

רכזות, מחנכות

מחלקת הספורט

פעילות

תכנון וניהול הפרוייקט

מפגשים עם צוות בית הספר

מפגשים עם תלמידים

מפגשים עם ההורים

מעורבות בית הספר

מעורבות הרשות

Picture100.jpg

מדדים להצלחה

 • שאלון לתלמידים ולהורים לפני ואחרי הפרויקט, והשוואת התשובות.

 • משוב התרשמותי של קבוצות היעד: תלמידים, הורים, צוותים.

 • מדידה שנתית של מעורבות תלמידים בסמים, ושל פעילותם בספורט או חוג.

תמונות מהפעילויות האחרונות

מפרוייקט להאיר את עומר לבתי ספר תיכוניים בהשתתפות 400+ תלמידים מכמה בתי ספר בגן יבנה.

bottom of page